Home > Letter F >

West Frisian

From fuort + plantsje.