Home > Letter S >

Esperanto

From sen- + iluzio + -igi + -ata.